Арки МДФ

До

SAM_3660

SAM_3661

После

SAM_3662

SAM_3666

SAM_3667

SAM_3668

SAM_3673